Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Віктор Сидляр, голова правління Чернівецького машинобудівного заводу.

Чернiвецький машинобудiвний завод був заснований в 1945 роцi, з 1994 року є акцiонерним товариством закритого типу. В 1998 роцi на базi заводу створено ТОВ "Машзавод". На протязi останнiх 30-ти рокiв i на сьогоднiшнiй день завод є одним з найбiльших в Українi i СНД виробникiв сучасного ефективного обладнання для переробки, транспортування, зберiгання та синтезу нафти, газу та конденсату; енергетичногообладнання; устаткування для переробки сiльськогосподарської продукцї; виноробства; хiмiчної промисловостi.

На пiдприємствi працює 2000 чоловiк, загальна площа заводу складає 625000 м.кв., з них виробнична 100000 м.кв.

Обладнаний унiверсальним та спецiальним обробним устаткуванням, завод має значну технологiчну маневренiсть.

Завод має дозвiл на розробку робочих проектiв i виготовлення посудин, що працюють пiд тиском, вiд органiв Держнаглядохоронпрацi України. Висока якiсть продукцiї що виготовляється пiдтверджена сертифiкатом TUV на виготовлення посудин, якi працюють пiд тиском . ТОВ "Машзавод" в 2000р. отримав сертифiкат ASME (Американського Товариства Iнженерiв Механiкiв)- штамп ,,U"-посудини, що працюють пiд тиском. Практично вся продукцiя сертифiкована в системах ГОСТР i УкрСЕПР.

Все це дозволяє нам успiшно працювати на ринках Японiї, Францiї, Нiмеччини, Угорщини, Югославiї, Болгарiї, Iндiї, Iрану, Кiпра, Грецiї, Мексики, Iзраiлю, Iталiї, США, О.А.Е.

Продукцiя, що експортується в цi країни, виготовляється у вiдповiдностi до технiчних вимог i стандартiв, що дiють в цих країнах.