Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Борис Патон, президент Національної Академії наук України;

Національна академія наук України є вищою науковою установою в державі. Вона була заснована 27 листопада 1918 року у Києві визначними національними діячами науки і культури. Так, її фундаторами і першими дійсними членами були видатні українські вчені: геолог і геохімік В.Вернадський, історик М.Грушевський, економіст М.Туган-Барановський, сходознавець А.Кримський, літературознавець С.Єфремов та багато Інших.
Створення Академії наук стало визначною подією в житті України, бо відповідало сподіванням багатьох поколінь прогресивної національної інтелігенції. Плідна дослідницька робота у 20-х роках кількох галузевих секцій Академії започаткувала формування багатьох наукових шкіл, що з часом збагатили не лише національну, а й світову науку.
Сьогодні в системі НАН України працюють 150 наукових установ, дослідні заводи, експериментальні підприємства, конструкторсько-технологічні організації та обчислювальні центри, що здійснюють фундаментальні і прикладні дослідження в різних галузях знань Станом на 25 жовтня 2002 року в структурах Академії працювало понад 13 тисяч науковців, зокрема 178 академіків, 297 членів-кореспондентів, 121 іноземний член.
Наукові досягнення українських вчених забезпечили провідні позиції Академії на головних науково-технічних напрямах. Так, НАН України є визнаним лідером в галузі матеріалознавства, зокрема, в електрозварюванні та спеціальній електрометалургії, порошкових та керамічних матеріалах, в синтетичних алмазах та інших надтвердих матеріалах.
Загальновизнаними у світовій науці є унікальні здобутки українських наукових шкіл електрозварювання Євгена Патона та Бориса Патона та школи кібернетики Віктора Глушкова. Вагомим і визнаним є внесок українських вчених в галузях: математики, інформатики, теоретичної, технічної та біологічної кібернетики, механіки, фізики, астрономії, наук про Землю, нейрофізіології та мембранної біології, кріобіології та кріомедицини, молекулярної та клінічної біології, генної інженерії, мікробіології та вірусології.
Роки незалежності стали переломними і для гуманітарних наук. Основні зусилля науковців зосереджені сьогодні на проблемах реформування форм власності, становлення ринкової економіки в Україні, на механізмах валютно-фінансової, цінової та кредитної реформ, на виробленні наукових засад структурно-інвестиційної та інноваційної політики в Укра'їні, на підготовці важливих для формування молодої правової країни державних правових актів. Значний науковий інтерес становлять сьогодні соціологічні дослідження й аналіз як нових суспільних процесів та явищ, так і провідних тенденцій розвитку сучасного суспільства, його соціальної структури. Науковими установами Секції суспільних наук багато зроблено для повернення українському народові матеріальних та духовних пам'яток національної історії, архівних документів і рукописних книг, створення національного банку «Архівна і рукописна Україна» Важливим чинником культурного відродження незалежної України стало повернення із забуття сотень імен і творів діячів української культури - письменників, художників, композиторів, режисерів, вчених, що на багато десятиліть були вилучені з духовного життя народу.
Українські вчені працюють над створенням сучасних наукоємних технологій, спрямованих на переоснащення виробничих галузей народного господарства, вони досягай на цьому шляху значних успіхів, про що свідчить значний інтерес до їх розробок зарубіжних науковців і виробників (із СІЛА, Німеччини, Японії)
Вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень набули світового визнання, що, безумовно, сприяє входженню України в коло світової наукової спільноти, відроджує її авторитет як країни з потужним інтелектуальним потенціалом. Сьогодні як окремі науковці, так і творчі наукові колективи Національної академії наук України беруть активну участь у роботі більш як двадцяти міжнародних організацій, зокрема в таких як ЮНЕСКО, ВООЗ, МАГАТЕ, Міжнародна рада наукових спілок та багатьох інших. Завдяки науковим здобуткам українських вчених зростає авторитет незалежної України у сучасному світі.
Ось уже сорок років Національну академію наук очолює Борис Євгенович Патон - видатний вчений, всесвітньо відомий спеціаліст в галузі зварювання, металургії і технології металів, автор фундаментальних досліджень і новітніх технологій, організатор науки і авторитетний громадський діяч. Водночас протягом сорока восьми років Б.Є.Патон керує роботою одного з найбільших, відомого в усьому світі науково-технічного центру Академії - Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона. З 1962 року він є незмінним президентом АН УРСР, а тепер - Національної академії наук України.
Найпродуктивнішими у науковій та виробничій практиці відповідних напрямів стали результати досліджень Б.Є.Патона в галузі базових технологій нероз'ємного з'єднання металів. Це його науковою школою закладені основи нової галузі металургії - спеціальної електрометалургії, що включають, зокрема, технології рафінуючого переплавлювання і лиття найчистіших сплавів, одержання унікальних конструкційних матеріалів за методом випаровування та конденсації у вакуумі, а також матеріалів і заготовок із спеціальним покриттям. За такими технологіями створюються нові типи високоефективних зварних конструкцій, що відповідають сучасним вимогам експлуатаційної надійності, міцності та технологічності при виготовленні. Крім того, розроблені і впроваджені у виробничу практику індустріальні методи спорудження магістральних трубопроводів, великогабаритних нафтових резервуарів, кожухів для доменних печей, висотних баштових конструкцій.
Академік Б.Є.Патон першим розпочав дослідження у відкритому космосі в галузі технології металів, створення
унікальних конструкцій. Він є визнаним у світі першовідкривачем і керівником принципово нового наукового напряму. Так, під його безпосереднім керівництвом 1984 року космонавти С. Савицька та В. Джанібеков вперше у світовій практиці здійснили у відкритому космосі унікальні дослідження і перше практичне зварювання, різання і напилення металів.
Нині Б.Є. Патон продовжує працювати над вирішенням важливих проблем, пов'язаних із створенням та промисловим виробництвом нових, перспективних конструкцій і функціональних матеріалів XXI століття. Особлива його роль сьогодні і в тому, що завдяки його багаторічному досвіду, вмінню бачити перспективи розвитку як науки в цілому, так і її окремих напрямів, Національна академія наук України в складних умовах перехідного періоду, найжорсткішого дефіциту коштів, втрати кваліфікованих наукових кадрів зуміла зберегти свої провідні наукові школи, свій дослідницький потенціал і, зрештою, свої перспективи.
Як авторитетний вчений і керівник головної наукової установи в державі, Б.Є.Патон багато зусиль докладає для зміцнення творчих і ділових контактів з ученими і виробничниками різних країн світу. Він є членом Міжнародного комітету з науково-технічного розвитку країн СНД, очолює Міжнародну наукову раду із зварювання та споріднених технологій, а також Координаційну раду міждержавної програми «Високонадійний трубопровідний транспорт», член правління Міжнародної паливно-енергетичної асоціації та наглядової ради Міжнародного фонду з ядерної безпеки. Протягом багатьох років Б.Є.Патон є головою Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Виняткового авторитету президенту Національної академії наук України надає його принципова громадянська позиція. Він ніколи не стояв осторонь вирішення суспільних проблем, завжди відстоює принципи добра і справедливості. Його слово звучить завжди вагомо - і серед керівників держави, і в колі колег, до нього щоразу уважно прислухається громадськість.
Б.Є. Патон - один із засновників і незмінний президент Міжнародної асоціації академій наук, штаб-квартира якої з 1963 року працює в Києві. З 1962 року він є дійсним членом Академії наук СРСР, академіком РАН, почесним президентом Міжнародної інженерної академії, членом Європейської академії та Міжнародної академії технологічних наук, почесним членом Міжнародної академії наук, освіти, індустрії та мистецтв, Міжнародної астронавтичної академії, Римського клубу, Іноземним членом академій і науково-технічних товариств багатьох країн світу.
Видатні трудові звершення академіка Б.Є. Патона відзначені найвищими трудовими нагородами України, СРСР, Росії, НДР, Болгарії, Італії та інших країн. Він є Героєм України, двічі Героєм Соціалістичної Праці, лауреатом Ленінської та Державної премій СРСР, заслуженим діячем науки і техніки України. Б.Є. Патон удостоєний Золотої медалі ім. М.В. Ломо-носова Академії наук СРСР, а також багатьох медалей та інших нагород і відзнак зарубіжних наукових та науково-технічних товариств і організацій.
Незаперечний авторитет Б.Є. Патона, керівника і вченого, сформувався завдяки його різнобічній і винятково результативній багаторічній науковій діяльності, вмінню спрямовувати фундаментальні і прикладні дослідження на вирішення актуальних проблем відповідної галузі. Йому притаманна особлива здатність бачити і передбачати перспективи розвитку як окремих наукових досліджень, так і певних наукових напрямів.