Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Василь Кремень, президент АПН України, міністр освіти і науки України.

Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Академії політичних наук України, Російської академії соціальних наук, Російської академії освіти.
Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.
Фахівець у галузі соціальної філософії, політології, філософії освіти, педагогіки, розвитку людської особистості. Його науково-педагогічна діяльність присвячена науковому обґрунтуванню теоретико-методологічних підходів розвитку педагогічної науки і освіти в Україні, концептуальних соціально-культурологічних засад філософії освіти.
Під його науковим керівництвом як президента АПН України і міністра освіти і науки України розроблено нормативно-правову базу, яка регулює функціонування освітньої системи на всіх рівнях. В.Г. Кремень ініціює і впроваджує в практику конкретні кроки з гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу навчальних закладів різних типів (оцінювання навчальних досягнень учнів, оцінка з поведінки). Він є ініціатором упровадження комп'ютерної техніки у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи. Є автором понад 250 наукових праць.
Академія педагогічних наук як вища галузева державна наукова установа була створена в 1992 р. (Указ Президента України від 4 березня 1992 року та постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року).
Загальне число членів АПН становить 137 осіб, з них: 51 дійсний член і 86 членів-кореспондентів, 22 іноземних члени.
Наукові структури Академії об'єднано у п'ять відділень:
- теорії та історії педагогіки (академік-секретар О. В. Сухомлинська);
- дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті (академік-секретар Н.М. Бібік);
- психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар С.Д. Максименко);
- педагогіки і психології вищої школи (академік-секретар М.Б. Євтух);
- педагогіки і психології професійно-технічної освіти (академік-секретар Н.Г. Ничкало).
У складі Академії функціонують 12 інститутів і 6 центрів.
У наукових структурах працює 1192 науковці, з них 150 докторів і майже 500 кандидатів наук.
При Президії АПН функціонує рада з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології.
АПН бере активну участь у розробці законодавчої і нормативної бази функціонування освіти, створенні концепцій
розвитку загальноосвітньої, професійної і вищої школи.
Ученими АПН за 12 років функціонування Академії створено й опубліковано понад 1000 підручників і навчальних посібників, 1000 методичних посібників і рекомендацій, 400 монографій.
Основними завданнями Академії на сучасному етапі є:
- опрацювання нової філософії освіти; розробка державних стандартів і системи оцінки якості освіти на різних рівнях; створення теорії цілісного розвитку особистості; опрацювання методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів;
- обґрунтування цілей і цінностей національної системи освіти і виховання;
- створення підручників і навчальних посібників нового покоління;
- розробка прогресивних технологій педагогічної діяльності; інформатизація і комп'ютеризація навчального процесу;
- дослідження актуальних проблем загальної, дитячої та педагогічної психології;
- комплексний аналіз соціальної ситуації психічного та особистісного розвитку дітей і молоді та ін.
Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, які функціонують в усіх інститутах Академії.
АПН України є активним співвиконавцем ряду державних цільових програм, зокрема: "Учитель", "Діти України", "Репродуктивне здоров'я", "Українська родина", "Робота з обдарованою молоддю", "Здоров'я нації" та ін.
Академія педагогічних наук тісно співпрацює зі спорідненими науковими структурами Національної академії наук та галузевих академій, встановлює і поновлює контакти з науковими установами країн СНД та інших зарубіжних країн: Болгарії, Греції, Німеччини, Словаччини, Сербії, Канади, Польщі, Румунії, Франції, Китаю та ін.
З метою інтеграції України в європейську та світову системи освіти, педагогічну і психологічну науку, налагоджено співробітництво з ЮНЕСКО, Радою Європи, іншими міжнародними організаціями.
Учені Академії роблять гідний внесок у розбудову нашої держави, в подальший розвиток української педагогічної і психологічної науки, національної системи освіти.